ارتباط با مدیران
 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
نام و نام خانوادگی: اکبر فرج نیا
شماره تلفن: 33385007
پست الکترونیکی: a.farajnia [at] eaedc.ir
معاون برنامه ریزی و مهندسی
نام و نام خانوادگی: کریم روشن میلانی
شماره تلفن: 33385005
پست الکترونیکی: k.milani [at] eaedc.ir
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن:
پست الکترونیکی:
  معاون منابع انسانی
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم سرداری
شماره تلفن: 33385004
پست الکترونیکی: m.sardari [at] eaedc.ir
سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: علی مسعودفر
شماره تلفن: 33385003
پست الکترونیکی: a.masoudfar [at] eaedc.ir
معاون فروش و خدمات مشترکین
نام و نام خانوادگی: رمضان منوچهری
شماره تلفن: 33385002
پست الکترونیکی:
r.manouchehri [at] eaedc.ir
مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
نام و نام خانوادگی: داود بیغمی
شماره تلفن: 33385095
پست الکترونیکی: d.bigami [at] eaedc.ir
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام و نام خانوادگی: سید محمود علوی
شماره تلفن: 33385040
پست الکترونیکی: m.alavi [at] eaedc.ir
مدیر دفتر خدمات فنی
نام و نام خانوادگی: مهدی اکبری
شماره تلفن: 33385117
پست الکترونیکی: m.akbari [at] eaedc.ir
مدیر دفتر نظارت
نام و نام خانوادگی: سیدعلی بوترابی
شماره تلفن: 33385031
پست الکترونیکی: a.boutorabi [at] eaedc.ir
مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
نام و نام خانوادگی: احمد جنتی فر
شماره تلفن: 33385508
پست الکترونیکی: a.janati [at] eaedc.ir
مدیر دفتر روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: ایرج بدر
شماره تلفن: 33385011
پست الکترونیکی: i.badr [at] eaedc.ir
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری
نام و نام خانوادگی: حبیب اله ویردی نژاد
شماره تلفن: 33385121
پست الکترونیکی:
h.alahverdinejad [at] eaedc.ir
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق(جانشین معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ)
نام و نام خانوادگی: جعفر جعفری
شماره تلفن: 33385101
پست الکترونیکی: j.jafari [at] eaedc.ir
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
نام و نام خانوادگی: محمد نورانی
شماره تلفن: 33385111
پست الکترونیکی: m.noorani [at] eaedc.ir
مدیر دفتر بازار برق
نام و نام خانوادگی: طاهره باقرزاده
شماره تلفن: 33385050
پست الکترونیکی:
t.bagherzadeh [at] eaedc.ir
سرپرست دفتر برنامه ریزی و بودجه
نام و نام خانوادگی: مجید حقیقت
شماره تلفن: 33385601
پست الکترونیکی: m.haghighat [at] eaedc.ir
مدیر دفتر مهندسی
نام و نام خانوادگی: حسین رحمدل خوش نژاد
شماره تلفن: 33385609
پست الکترونیکی: h.rahmdel [at] eaedc.ir
مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه
نام و نام خانوادگی: غلامحسن محمدپور
شماره تلفن: 33385624
پست الکترونیکی:
g.mohamadpour [at] eaedc.ir
مدیر دفتر تحقیقات
نام و نام خانوادگی: محمد فرجی
شماره تلفن: 33385605
پست الکترونیکی: m.faraji [at] eaedc.ir
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
نام و نام خانوادگی: علی حسین نامدار
شماره تلفن: 33385075
پست الکترونیکی: a.namdar [at] eaedc.ir
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن:
پست الکترونیکی:
 
مدیر دفتر مدیریت مصرف
نام و نام خانوادگی: کریم ادیب کیا
شماره تلفن: 33385073
پست الکترونیکی: k.adibkia [at] eaedc.ir
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
نام و نام خانوادگی: بابک ادهم
شماره تلفن: 33355201
پست الکترونیکی: b.adham [at] eaedc.ir
سرپرست دفتر طبقه بندی مشاغل
نام و نام خانوادگی: شهرام خادمی
شماره تلفن: 33385069
پست الکترونیکی: s.khademi [at] eaedc.ir
سرپرست امور مالی
نام و نام خانوادگی: شهناز قطعاتی
شماره تلفن: 33385009
پست الکترونیکی: s.ghataati [at] eaedc.ir
مدیر امور کارکنان و رفاه
نام و نام خانوادگی: علیرضا توحیدی اقدم
شماره تلفن: 33385503
پست الکترونیکی: a.tohidi [at] eaedc.ir
مدیر امور تدارکات
نام و نام خانوادگی: رضا سیار
شماره تلفن: 33385012
پست الکترونیکی: r.sayyar [at] eaedc.ir
مدیر امور اداری و خدمات عمومی
نام و نام خانوادگی: صابر پناهی
شماره تلفن: 33385313
پست الکترونیکی: s.panahi [at] eaedc.ir
رئیس اداره کارگزینی
نام و نام خانوادگی: صمد فرشباف
شماره تلفن: 33385525
پست الکترونیکی: s.baghaee [at] eaedc.ir
رئیس اداره رفاه و بازنشستگی
نام و نام خانوادگی: محمد جهانگیری
شماره تلفن: 33385504
پست الکترونیکی: m.jahangiri  [at] eaedc.ir
رئیس گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها
نام و نام خانوادگی: میرمالک حاتم نژاد
شماره تلفن:33385612
پست الکترونیکی: m.hatamnejad [at] eaedc.ir
رئیس گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
نام و نام خانوادگی: مهروز نصیری
شماره تلفن:33385063
پست الکترونیکی: m.nasiri [at] eaedc.ir
رئیس گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها
نام و نام خانوادگی: محمدصادق شبستان
شماره تلفن:33385318
پست الکترونیکی: m.shabestan [at] eaedc.ir
مسئول دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
نام و نام خانوادگی: میرسجاد موسوی اقدم
شماره تلفن: 33385015
پست الکترونیکی: s.mousavi [at] eaedc.ir