تجدید مناقصه واگذاری فعاليت خدمات جامع مشترکین شمال غرب(مرند ،شبستر ،جلفا و صوفيان)