واگذاری توليد تیر بتنی پیش تنیده به تعداد 4970 اصله در کارگاه پیش تنیده تبریز