واگذاری عملیات تولید تیر بتنی گرد در کارگاه تیر تبریز