واگذاری امور نقلیه ستاد و نواحی تابعه به صورت حجمی