فرم ارسال گزارشات مردمی از برق های غیر مجاز

لطفا گزارشات خود از برق های غیر مجاز در مناطق تحت پوشش این شرکت را که شامل کلیه مناطق استان آذربایجان شرقی به غیر از شهر تبریز و حومه است از طریق فرم زیر ارسال نمائید