خبر آموزشی

خبر آموزشی

کلاس آموزش ایمنی در مدیریت برق هشترود برگزار گردید.